Studie

Výsledky

Tabulky 1–9 jsou objektivní vyhodnocení efektu terapie na jednotlivých pacientech (zlepšení/zhoršení symptomů). Symptomy vychází z modifikované verze škály MDS-UPDRS. Bodové hodnocení odpovídá parametrům stanovených škálou.

Tabulka 10 znázorňuje, kolik pacientů (i procent pacientů) se v jednotlivých symptomech po absolvování 2 měsíců terapie ZLEPŠILO. (Nehledě na to jak moc)

Graf 1 přehledně ztvárňuje tabulku 10. Přičemž 100 % je pro naši skupinu 9 probandů.

Tabulka 11 znázorňuje situaci vyhodnocených závažnosti jednotlivých klinických symptomů  (0–4 dle UPDRS) PŘED započetím lekcí TPT (zvýrazněn je aritmetický průměr bodových závažností jednotlivých symptomů). Najdeme tedy informace, kterými symptomy pacienti ve skupině byly nejvážněji zasaženi.

Tabulka 12 je to samé jako 11, ale zachycuje situaci mezi pacienty po absolvování 2 měsíců terapie.

Společně jsou porovnány v Tabulce 13, kde podle rozdílu aritmetických průměrů bodů můžeme pozorovat buď souborové zlepšení nebo zhoršení daného symptomu (brány jsou tedy v zřetel jejich průměrné hodnoty před/po napříč celým souborem pacientů)

Celkově je tabulka 13 pro přehled doplněna o Graf 2, kde je jasně patrné kvalitativní zlepšení/zhoršení symptomů napříč souborem.

Celkové vyhodnocení tedy doplňuje Graf 3.

Tabulka 14 se zabývá SUBJEKTIVNÍM hodnocením efektu terapie samotnými pacienty. (jednička v tabulce znamená pozitovní odpověď pacienta v dotazníku – zakroužkování pacientem).

Zbylé grafy náleží k tabulce 14.

Poslední zachycuje skutečnost, jaké symptomy považovali pacienti za nejvíce zlepšené (vyjádřeno v procentech, nicméně pacienti mohli zaškrtnout více odpovědí).

Pro bližší vysvětlení přikládám také celou bp práci, kde je tato situace lépe popsána v kapitole 5.

Kontaktní informace

Parkinson-Help z.s.

www.parkinson-help.cz
kancelar@parkinson-help.cz

tel: 273 160 062
ič: 22754059